Arkhipov , V. V., Lukjanov , V. V., & Naumov , V. B. (2016). Intellectual property in innovative activity of Russian university: issues of legal regulation and legal aspects of the management. Pravovedenie, 60(3), 196-212. Retrieved from https://pravovedenie.spbu.ru/article/view/6960