(1)
Arkhipov , V. V.; Lukjanov , V. V.; Naumov , V. B. Intellectual Property in Innovative Activity of Russian University: Issues of Legal Regulation and Legal Aspects of the Management. Pravovedenie 2016, 60, 196-212.